LA벵에헌터 / [NEW] - 순정편납

LA벵에헌터 / [NEW] - 순정편납

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00

                     LA남가주 갯바위 벵에돔 낚시

*순정편납

*잔존부력을 편납으로 해결.!!!!

*조금 오려서 어신찌 원형에 알맞게 붙여서 사용